آهنگ چهار مضراب و آواز ابوعطا: فرود به اصفهان

آهنگ چهار مضراب و آواز ابوعطا: فرود به اصفهان

اثری از:ایرج بسطامی