موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ می زنم حلقه در هر خانه ای

می‌زنم حلقه ی در هر خانه‌ای/
هست در کوی شما دیوانه‌ای/
هست در کوی شما دیوانه‌ای/
می‌زنم حلقه ی در هر خانه‌ای/
هست در کوی شما دیوانه‌ای/
هست در کوی شما دیوانه‌ای/
مرغ جان دیوانه ی آن دام شد/
دام عشق دلبری دردانه‌ای، دردانه‌ای، دردانه‌ای/
عقل‌ها نعره زنان کآخر کجاست، کآخر کجاست/
در جنون دریادلی مردانه‌ای/
ای خدا مجنون آن لیلی کجاست/
تا به گوشش دردمیم افسانه‌ای/
ز آن گوش عقل نامحرم بود/
از فسون عاشقان بیگانه‌ای/
می‌زنم حلقه ی در هر خانه‌ای/
هست در کوی شما دیوانه‌ای/
هست در کوی شما دیوانه‌ای/
سلسله ی زلفی که جان مجنون اوست/
میل دارد با شکسته شانه‌ای/
شهر ما پرفتنه و پرشور شد/
الغیاث از فتنه ی فتانه‌ای/
هین خمش کن کژ مرو فرزین نه‌ای/
کی چو فرزین کژ رود فرزانه‌ای/
می‌زنم حلقه ی در هر خانه‌ای/
هست در کوی شما دیوانه‌ای/
هست در کوی شما دیوانه‌ای/
مرغ جان دیوانه ی آن دام شد/
دام عشق دلبری دردانه‌ای، دردانه‌ای، دردانه‌ای/
عقل‌ها نعره زنان کآخر کجاست، کآخر کجاست/
در جنون دریادلی مردانه‌ای/
ای خدا مجنون آن لیلی کجاست/
تا به گوشش دردمیم افسانه‌ای/
ز آن گوش عقل نامحرم بود/
از فسون عاشقان بیگانه‌ای/
می‌زنم حلقه ی در هر خانه‌ای/
هست در کوی شما دیوانه‌ای/
هست در کوی شما دیوانه‌ای/
سلسله ی زلفی که جان مجنون اوست/
میل دارد با شکسته شانه‌ای/
شهر ما پرفتنه و پرشور شد/
الغیاث از فتنه ی فتانه‌ای/
هین خمش کن کژ مرو فرزین نه‌ای/
کی چو فرزین کژ رود فرزانه‌ای

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :فرشاد جمالیکد کتابخانه ملی:  ۱۵۶۷۲و
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...