موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ به جان جمله مستان که مستم

به جان جمله مستان که مستم /
مست مستم/
مست مستم/
مست مستم/
بگیر ای دلبر عیار دستم/
آی دستم وای دستم/
به جان جمله جانبازان که جانم/
به جان رستگارانش که رستم/
به جان جمله مستان که مستم /
مست مستم/
مست مستم/
مست مستم/
بگیر ای دلبر عیار دستم/
آی دستم وای دستم/
به جان جمله جانبازان که جانم/
به جان رستگارانش که رستم/
عطاردوار دفترباره بودم/
زبردست ادیبان می نشستم/
چو دیدم لوح پیشانی ساقی/
شدم مست و قلم‌ها را شکستم/
آی شکستم وای شکستم/
چو دیدم لوح پیشانی ساقی/
شدم مست و قلم‌ها را شکستم/
آی شکستم وای شکستم/
ز حسن یوسفی سرمست بودم/
مست بودم مست بودم/
که حسنش هر دمی گوید الستم/
به جان جمله مستان که مستم /
مست مستم/
مست مستم/
مست مستم/
بگیر ای دلبر عیار دستم/
آی دستم وای دستم/
به جان جمله جانبازان که جانم/
به جان رستگارانش که رستم/
عطاردوار دفترباره بودم/
زبردست ادیبان می نشستم/
چو دیدم لوح پیشانی ساقی/
شدم مست و قلم‌ها را شکستم/
آی شکستم وای شکستم/
ز حسن یوسفی سرمست بودم/
مست بودم مست بودم/
که حسنش هر دمی گوید الستم

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :فرشاد جمالیکد کتابخانه ملی:۱۵۶۷۲و