آهنگ غافلی را شنیدم که خانه ی رعیب خراب کردی تا خزانه ی سلطان آباد کند...

آهنگ غافلی را شنیدم که خانه ی رعیب خراب کردی تا خزانه ی سلطان آباد کند...

ترانه سرا: سعدی
خواننده: خسرو شکیبایی