موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ ورزش

یک دو سه چهار پنج شیش قند
بشین پاشو با لبخند
هفت و هشت و پنجاه شصت
به طرفین حالا دست
گردن و راست و چپ کن
تند و سریع حرکت کن
نفس عمیق بکش
حالا بپر بپر کن
بازم یک و دو و سه
آماده ی مدرسه
با ورزش و با دانش
شدیم شاد و بی غصه
بازم یک و دو و سه
آماده ی مدرسه
با ورزش و با دانش
شدیم شاد و بی غصه

مجموعه تصاویر آلبوم
تنها با خرید آلبوم
ناشر :موسسه ترنم دلنوازان زنبورککد کتابخانه ملی:  ۳۲۵۲۸و
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...