موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ قصه ی جیرجیرک

جیرجیرکه شب که میشه حسابی خواننده میشه
سازشو دستش میگیره یه گوشه ای آماده میشه
جیرجیرکه ساز میزنه گاهی زیر آواز میزنه
همسایه ها و بچه هاش میان پیشش یواش یواش
ساز داداش جیرجیرکم کوکش به هم ریخته یه کم
کوک میشه سازش دوباره صداهای خوب در میاره
جیرجیرک و جیرجیرکیم خواننده های کوچکیم
زیر میخونیم و بم میخونیم تک تک و با هم میخونیم
ما جیرجیرکهای حیاط خندون و شاد و پر نشاط
تو شبهای تابستونی دور همیم تو مهمونی
تا خونه ی همسایه ها میره صدای ساز ما
جیر جیر ِ ما به سر میاد شب میره و سحر میاد

مجموعه تصاویر آلبوم
تنها با خرید آلبوم
ناشر :موسسه ترنم دلنوازان زنبورککد کتابخانه ملی:  ۳۲۵۲۸و
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...