موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ لب خاموش

دانلود آهنگ لب خاموش

متن آهنگ لب خاموش

امشب به قصه دل من گوش میکنی
فردا مرا چو قصه فراموش میکنی

این ُدر ھمیشه در صدف روزگار نیست
میگویمت ولی تو کجا گوش میکنی

دستم نمیرسد که در آغوش گیرمت
ای ماه با که دست در آغوش میکنی

گر گوش میکنی سخنی خوش بگویمت
بھتر ز گوھری که تو در گوش میکنی

جام جھان ز خون دل عاشقان ُپر است
حرمت نگاه دار اگرش نوش میکنی

سایه چو شمع شعله درافکنده ای به جمع
زین داستان که با لب خاموش میکنی

    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...